foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oswiatowych

im. Papieża Jana Pawła II w Wąsewie

Polish English Ukrainian

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

webquest

lekki

Uczniowie kl. „0” oraz klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsewie wezmą  udział w V edycji projektu „Lekki tornister”. W ramach projektu przeprowadzane zostaną  w poszczególnych klasach zajęcia w oparciu o materiały edukacyjne dostarczone przez Organizatora. Podczas zajęć uczniowie zdobędą wiedzę na temat: prawidłowej postawy ciała, miejsca wygodnego do nauki, ćwiczeń na zdrowy kręgosłup oraz prawidłowej wagi plecaków. W szcze­gól­no­ści zwracana będzie uwaga na pro­blem prze­cią­żo­nych ple­ca­ków szkol­nych i związane z tym ryzyko powstania wad postawy.

Informacje dla rodziców oraz relacje z zajęć będą zamieszczane na facebooku Szkoły Promującej Zdrowie. 

 

 

 

Zgod­nie z zale­ce­niami Głów­nego Inspek­tora Sani­tar­nego, waga tor­ni­stra nie powinna prze­kra­czać 10–15 % masy ciała dziecka. Z prze­pro­wa­dzo­nych przez nas badań wynika jed­nak, że co drugi uczeń w wieku wcze­snosz­kol­nym nosi za ciężki ple­cak.

Zbyt ciężki plecak:

  • Co drugi uczeń w wieku 6–9 lat nosi tornister, którego waga przekracza 10% masy ciała dziecka;
  • Problem przeciążonych plecaków w największym stopniu dotyka najmłodszych dzieci;
  • 1 KG – średnio ponad tyle zbędnych rzeczy znajduje się w tornistrze ucznia szkoły podstawowej;
  • 1,94 kg – tyle ważył najcięższy PUSTY plecak;
  • 77% zawartości tornistra stanowiły przedmioty zbędne u jednego badanego trzecioklasisty;
  • nawet 6–7 kg waży plecak dziecka objętego edukacją wczesnoszkolną!

Czym to grozi?

Złe nawyki, związane z noszeniem zbyt wielkiego balastu na plecach oraz utrzymywaniem nieprawidłowej postawy ciała, mogą przyczynić się do bólów kręgosłupa, zmniejszenia pojemności płuc i nieprawidłowej statyki ciała, a w efekcie doprowadzić do poważnych schorzeń ortopedycznych i neurologicznych.

Dlaczego to takie ważne u dzieci w wieku 6–9 lat?

Ponieważ w młodszym wieku szkolnym ma miejsce pierwszy okres krytyczny dla postawy fizycznej dziecka. Rozpoczynając naukę, maluch zmienia swój dotychczasowy tryb życia. Spędza w szkolnej ławce – w pozycji siedzącej – dziennie od 4 godzin wzwyż. Nierzadko stolik nie do końca jest przystosowany do potrzeb ucznia. Do tego dochodzi zmęczenie spowodowane wysiłkiem umysłowym i nieprawidłowe ustawienie ciała staje się faktem. Ponadto dziecko w wieku 6–9 lat charakteryzuje się ogromną biologiczną potrzebą ruchu, w związku z czym zamiast grzecznie siedzieć w ławce/przy biurku, wierci się i przechyla. W okresie tym następuje również wzmożony wzrost ciała dziecka, w związku z czym maluch jest bardziej narażony na wykształcenie się u niego wady postawy.

Kto za to odpowiada?

Przede wszystkim opiekunowie dzieci wczesnoszkolnych (rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciele, wychowawcy), którzy powinni przekazać dziecku podstawowe informacje o profilaktyce wad postawy, zapewnić odpowiednie stanowisko pracy, kontrolować zawartość tornistrów oraz dbać o aktywność fizyczną maluchów.

Jak temu przeciwdziałać?

Jak temu przeciwdziałać? Stosując się do naszych wskazówek (patrz: kolejny artykuł)

Informacje ze strony - http://lekkitornister.org/infopunkt/dla-rodzica/problem-ciezkich-plecakow/

Złe nawyki, zwią­zane z nosze­niem zbyt wiel­kiego bala­stu na ple­cach oraz utrzy­my­wa­niem nie­pra­wi­dło­wej postawy ciała, mogą przy­czy­nić się do bólów krę­go­słupa, zmniej­sze­nia pojem­no­ści płuc i nie­pra­wi­dło­wej sta­tyki ciała, a w efek­cie dopro­wa­dzić do poważ­nych scho­rzeń orto­pe­dycz­nych i neu­ro­lo­gicz­nych.

10 przykazań LEKKIEGO TORNISTRA

1. Podczas zakupu tornistra zwróć uwagę na rodzaj materiału, z którego został wykonany, a także czy posiada on specjalnie wyprofilowany tył. Szelki plecaka powinny być szerokie, regulowane oraz umożliwiać Twojemu dziecku swobodne wkładanie i zdejmowanie ciężaru. Pamiętaj, by waga pustego tornistra nie przekraczała 1 kg.

2. Zrezygnuj z plecaka na kółkach. Mimo że jego zakup może wydawać się dobrym pomysłem, dziecku trudno będzie nosić tornister na schodach i podczas złej pogody. Poza tym ciągnięcie plecaka jedną ręką zwiększy ryzyko powstania wad postawy. Nie kupuj także tornistra z metalowym stelażem. Twoje dziecko, oprócz książek, będzie musiało dźwigać dodatkowy ciężar!

3. Na bieżąco kontroluj, czy ciężar tornistra Twojego dziecka nie przekracza 10% jego masy ciała.

4. W celu zmniejszenia wagi przedmiotów znajdujących się w plecaku kupuj zeszyty w miękkiej okładce o grubości nie większej niż 32 kartki. Kanapki zapakuj w specjalne woreczki śniadaniowe bądź lekkie pudełko, a picie - w plastikową butelkę albo specjalny bidon (zaleca się unikanie ciężkich, metalowych bidonów).

5. Codziennie wieczorem sprawdź zawartość plecaka swojego dziecka. Wyciągnij niezjedzone kanapki i słodycze, butelki z napojami, kartoniki mleka oraz zbędne podręczniki i zeszyty.

6. Dopilnuj, by dziecko miało w tornistrze tylko te podręczniki i zeszyty, które będą mu potrzebne danego dnia.

7. Pomóż dziecku prawidłowo zapakować plecak.

8. Zwróć dziecku uwagę, by nosiło plecak na obu ramionach.

9. Dopilnuj, by rzeczy dodatkowe – akcesoria plastyczne, czyste zeszyty, przybory kreślarskie, dodatkowe piórniki, strój na lekcję w-f, zabawki i inne – dziecko zostawiło w szkolnej szafce lub miejscu do tego wyznaczonym.

10. Codziennie dbaj o utrzymanie prawidłowej postawy ciała dziecka. Pamiętaj, że nawyki wypracowane w najmłodszych latach procentują przez całe życie.

jelonki1     jelonki2

jelonki3     jelonki4

W dniu 28 stycznia 2017r. dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie pan mgr Roman Malicki oraz szkolny koordynator do spraw promocji zdrowia  pani mgr Anna Skalik uczestniczyli w uroczystości podsumowującej działania w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie w Zespole Szkół Publicznych w Jelonkach. Zostali tam zaproszeni, ponieważ nasi uczniowie i uczniowie szkoły w Jelonkach wspólnie stworzyli  książkę kucharską „Palce lizać”. Goście zaproszeni na uroczystość otrzymali ją w formie e-booka oraz w wersji papierowej. Pan dyrektor Roman Malicki w podziękowaniu za życzliwą współpracę wręczył na ręce pani dyrektor Agnieszki Wójcickiej kosz pełen zdrowych artykułów żywnościowych.

Po części  artystycznej odbyła się degustacja przystawek, sałatek i surówek, dań obiadowych oraz deserów. Na zakończenie zaproponowano gościom udział w seansie relaksacyjnym.

Pan dyrektor dziękuje wszystkim uczniom i rodzicom, którzy przygotowali przepis kulinarny i przyczynili się do powstania książki „Palce lizać”.

m1     m2

m3     m4

     Dnia 8 grudnia w klasie II odbyły się warsztaty kulinarne w ramach programu szkoły promującej zdrowie. Inspiracją do działań  była prezentacja multimedialna na temat wartości odżywczych warzyw i owoców. Wiedząc, że  owoce i warzywa są  bogatym źródłem witamin, to  należy je jak najczęściej spożywać. Dzieci z wielkim zaangażowaniem przygotowywały owocowe szaszłyki pod życzliwym okiem rodziców i wychowawcy.  

chleb     chleb1

aparat

W dniach 16 – 23 października 2016 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsewie po raz drugi wzięła aktywny udział w ogólnopolskiej kampanii  „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2016”, zorganizowanej przez Fundację Dobre Życie. Naszym celem było promowanie aktywnego stylu życia, zasad prawidłowego odżywiania, podnoszenie świadomości uczniów na temat zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie.

Nasze działania:

- zaprezentowanie uczniom prezentacji multimedialnej mówiącej o chlebie i zdrowym stylu życia,

- wycieczka uczniów klasy III do wąsewskiej piekarni,

- przygotowanie przez uczniów plakatów o pieczywie,

- wykonanie gazetki tematycznej – „Przysłowia o chlebie”

- pieczenie chleba przez uczniów w szkole,

- rodzinne pieczenie chleba w domu,

- opracowanie przepisów na chleb domowy i chleb na zakwasie,

- czwartkowa przerwa promująca ruch przy muzyce,

 - piątkowa przerwa ze skakanką.

Podsumowanie kampanii  -  degustacja upieczonego chleba.

Nasze działania wspierali: Gminna Spółdzielnia  "Samopomoc Chłopska" w Wąsewie, wąsewska piekarnia, rodzice i dziadkowie uczniów.

Serdecznie dziękujemy za życzliwość  i  wsparcie w podejmowanych przez nas  działaniach:

- panu Stanisławowi Kowalczykowi – prezesowi Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wąsewie,

- panu Lechowi Romanowskiemu – kierownikowi piekarni w Wąsewie,

- panu Romanowi Malickiemu – dyrektorowi ZPO w Wąsewie,

- wychowawcom klas I – VI,

- uczniom i ich rodzinom.

                                                                                                       

Więcej informacji i zdjęć  znajdziesz na facebooku – Publiczna Szkoła Podstawowa Szkoła Promująca Zdrowie

2022 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved